Asset: BricksSubstance003
Asset: Bricks061
Asset: Bricks060
Asset: Bricks059
Asset: Bricks058
Asset: Bricks057
Asset: Bricks056
Asset: Bricks055
Asset: Bricks054
Asset: Bricks053
Asset: PaintedPlasterSubstance002
Asset: PaintedPlaster016
Asset: PaintedPlaster015
Asset: PaintedPlaster014
Asset: PaintedPlaster013
Asset: PaintedPlaster012
Asset: PaintedPlaster010
Asset: PaintedPlaster009
Asset: PaintedPlaster008
Asset: PaintedPlaster007
Asset: PlasterSubstance002
Asset: Plaster006
Asset: Plaster005
Asset: Plaster004
Asset: Bricks051
Asset: BricksSubstance002
Asset: Bricks050
Asset: Bricks049
Asset: Bricks048
Asset: Bricks047
Asset: Bricks046
Asset: Bricks045
Asset: Bricks044
Asset: Bricks043
Asset: Bricks042
Asset: Bricks041
Asset: Bricks040
Asset: Bricks039
Asset: WoodSiding009
Asset: Rock034
Asset: Rock030
Asset: Bricks038
Asset: Planks021
Asset: Bricks037
Asset: Bricks036
Asset: Bricks035
Asset: Bricks034
Asset: Bricks033
Asset: Bricks032
Asset: Bricks031
Asset: BricksSubstance001
Asset: Bricks030
Asset: Facade017
Asset: Facade016
Asset: Facade015
Asset: Facade014
Asset: Facade013
Asset: Facade012
Asset: Rock023
Asset: Rock022
Asset: Bricks028
Asset: Plaster003
Asset: Plaster002
Asset: Plaster001
Asset: Bricks026
Asset: Bricks025
Asset: PaintSubstance001
Asset: Concrete013
Asset: Bricks021
Asset: FacadeSubstance002
Asset: WoodSiding008
Asset: WoodSiding007
Asset: WoodSiding006
Asset: WoodSiding005
Asset: WoodSiding004
Asset: WoodSiding003
Asset: WoodSiding002
Asset: WoodSidingSubstance001
Asset: WoodSiding001
Asset: PaintedPlaster003
Asset: PaintedPlaster002
Asset: PaintedPlaster001
Asset: Concrete012
Asset: Bricks019
Asset: Rocks005
Asset: Rocks004
Asset: Bricks015
Asset: RockSubstance001
Asset: Bricks010
Asset: LeakingSubstance001
Asset: Tiles011
Asset: Tiles010
Asset: Tiles009
Asset: Rocks003
Asset: Tiles008
Asset: Bricks009
Asset: Bricks008
Asset: Bricks007
Asset: Bricks006
Asset: Rocks001
Asset: Tiles007
Asset: Bricks004
Asset: Bricks005
Asset: Tiles006
Asset: Bricks003
Asset: Tiles005
Asset: Tiles004
Asset: Tiles003
Asset: Bricks002